Naseby Golf Club

584 Ranfurly-Naseby Rd, Naseby

03 444 9334